Կապ ԶԼՄ-ների հետ

     Բոլոր հետաքրքրող հարցերով զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարող են դիմել Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ Հանրային կապերի բաժնին:

    Հեռ. +374 11 59-03-68 կամ +374 11 30-01-85 /ներքին 340/
     էլ. փոստ՝  [email protected]

     Հիշեցնում ենք, որ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքով՝
     Բանավոր հարցման պատասխանը տրվում է բանավոր՝ հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետում։
     Գրավոր հարցման պատասխանը տրվում է հարցումն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, իսկ եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումն ստանալուց հետո՝ 5-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝ նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը։